Ubogacenie duchowe, miłość do Ziemi Świętej i zaangażowanie w lokalnych kościołach to trzy filary, na których powinna opierać się przynależność do Zakonu Świętego Grobu.

Szczegółowe cele Zakonu Rycerskiego Swiętego Grobu w Jerozolimie:

1. umacnianie u członków Zakonu praktyk życia chrześcijańskiego, w absolutnej wierności Papieżowi i nauczaniu Kościoła, przestrzegania zasad miłości bliźniego, skoro Zakon jest fundamentalnym środkiem pomocy dla Ziemi Świętej.

2. wspomaganie i krzewienie działań oraz instytucji kultowych, charytatywnych, kulturalnych i socjalnych Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej, zwłaszcza działających w Łacińskim Patriarchacie Jerozolimy, z którym Zakon utrzymuje tradycyjne związki.

3. zachowywanie i krzewienie wiary na danym terenie, informowanie katolików rozsianych po całym świecie, zjednoczonych miłością bliźniego i symbolem Zakonu, a także wszystkich braci chrześcijan.

4. obrona praw Kościoła katolickiego w Ziemi Świętej.

Zakonowi OESSH – ze względu na jego charakter i cele zdecydowanie religijne i charytatywne – obce są wszelkie kierunki i zjawiska o charakterze politycznym.

Członkowie Zakonu nie mogą brać udziału w działalności grup, organizacji i stowarzyszeń, których charakter, cele i programy byłyby sprzeczne z doktryną i nauczaniem Kościoła katolickiego; nie mogą też należeć do rzekomych Zakonów czy Instytucji o charakterze rycerskim, nie akceptowanych przez Stolicę Świętą lub nie uznawanych przez Państwa suwerenne.

Siedziba Zakonu znajduje się w klasztorze położonym przy kościele Św. Onufrego na Janikulum w Rzymie, zgodnie z dyspozycją motu proprio Piusa XII z dnia 15. VIII 1945 roku. Z Jerozolimą i z miejscami świętymi ściśle jest związana historia i aktualne życie Zakonu.

 
Cele OESSH https://oessh.pl/images/demo/content/img-19.jpg Super User