Ubogacenie duchowe, miłość do Ziemi Świętej i zaangażowanie w lokalnych kościołach to trzy filary, na których musi opierać się przynależność do Zakonu Grobu Świętego.

Zakon Rycerski Grobu Świętego w Jerozolimie (OESSH, czyli Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani) przywiązuje ogromną wagę do powołania do świętości każdego chrześcijanina i aspiruje do bycia narzędziem rozwoju i pogłębiania osobistego uświęcenia, a także środowiskiem, w którym wiara jest praktykowana i przeżywana we wszystkich jej aspektach.

Poprzez swoją strukturę i działalność Zakon uczestniczy bezpośrednio w staraniach Papieża dotyczących miejsc i instytucji katolickich w Ziemi Świętej. Jego cele wynikają z nauki Kościoła i związane są z ideą miłosierdzia, apostolatu i służby na rzecz godności człowieka, właściwymi Kościołowi Katolickiemu. W szczególności więź z Jerozolimą i charakter Zakonu, wymaga odpowiedzialności za Święte Miejsca .

Grób Święty bowiem symbolem wspólnej męki z Jezusem i karmi nadzieję jaką pokładamy w Zmartwychwstaniu.

Zakon Rycerski Grobu Świętego w Jerozolimie liczy około 30 000 kawalerów i dam z czterdziestu państw zorganizowanych w sześćdziesięciu pięciu Zwierzchnictwach i Delegaturach Magistralnych. W Polsce Zakon liczy ok. 300 kawalerów i dam. 

Duchowemu zaangażowaniu członków towarzyszy ważne wezwanie do wsparcia finansowego Kościoła w Ziemi Świętej , a w szczególności - ale nie tylko - Patriarchatu Łacińskiego Jerozolimy. Wielkim Przeorem Zakonu jest Łaciński Patriarcha Jerozolimy.

Aby koordynować cały Zakon na poziomie uniwersalnym, Wielkiemu Mistrzowi , kardynałowi mianowanemu przez Papieża, towarzyszy Rada Zarządzająca z siedzibą w Rzymie, zwana Wielkim Magisterium . Władza wykonawcza Wielkiego Magisterium składa się z Gubernatora Generalnego, trzech Wicegubernatorów i Kanclerza Zakonu. Gubernator Generalny nadzoruje organizację strukturalną i materialną Zakonu, w szczególności całą działalność społeczną i charytatywną w Ziemi Świętej. Ceremoniarz udziela Wielkiemu Mistrzowi wskazówek i pomocy w duchowym rozwoju Zakonu. 

Mandaty wszystkich przywódców Zakonu trwają cztery lata, z możliwością jednokrotnego odnowienia urzędu.

 

 

OESSH - Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie https://oessh.pl/images/demo/content/P4190178_kopia.jpg Super User