Z wielkim smutkiem i głębokim żalem informujemy, że
w dniu 26 kwietnia br. we Wroclawiu zmarł Włodzimierz Krysiak CSSH,
pierwszy Kanclerz Zwierzchnictwa w Polsce
.
Wspomnienie o Zmarłym Konfratrze napisał pierwszy Zwierzchnik, 
a notę biograficzną Konfrater z Wrocławia:

 śp. Inż. Włodzimierz Krysiak

Pierwsza inwestytura kandydatów do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie w Zwierzchnictwie Polskim odbyła się w dniu 25 marca 1996 roku i w gronie tych kandydatów znajdował się również inż. Włodzimierz Krysiak. Jemu też w trakcie tworzenia się zarządu Zwierzchnictwa  powierzona została funkcja Kanclerza, którą wykonywał z wielkim zaangażowaniem i oddaniem sprawom Zakonu. Mieszkając we Wrocławiu promował idee Zakonu w swoim środowisku, a współpracując z Przedsiębiorstwem Rewaloryzacji Wrocławia starał się przypominać w  różnych  gremiach o zaistnieniu Zakonu na ziemiach polskich. Inżynier  Krysiak brał przez wiele lat czynny udział w organizacji inwestytur , a kiedy z początkiem wieku XXI inwestytura miała miejsce we Wrocławiu , promował to wydarzenie na swoim terenie w szczególny sposób. Mianowany komandorem cenił sobie to wyróżnienie i dbał o właściwy dobór kandydatów do Zakonu służąc radą i informacją w zakresie posiadanej wiedzy.

Moja współpraca z nim układała się bardzo harmonijnie i zawsze jako Kanclerz służył mi pomocą. W późniejszych latach , gdy pojawiały się pierwsze oznaki choroby, zmieniła się już możliwość jego aktywności na polu Zakonu. Był wzorem rycerza Zakonu Świętego Grobu w Jerozolimie i zostanie w pamięci tych, którzy go znali, jako oddany jego sprawie w naszym Zwierzchnictwie i gorliwie przez to służący Kościołowi w Polsce. Niech Bóg postawi go wśród swoich rycerzy w Królestwie Niebieskim.

                     Prof. dr hab. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski CGCr
Zwierzchnik Honorowy w Polsce
     

 

 Scan02.2

 

 Włodzimierz Krysiak urodził się 02.03.1931 roku we wsi Złochowice niedaleko Częstochowy. Do Wrocławia przyjechał w 1948 roku. Tu skończył Technikum Budownictwa Przemysłowego.  Pracę rozpoczął w  II Oddziale Państwowym Przedsiębiorstwie Budowlanym Zjednoczenie Dolnośląskie. Studia wyższe ukończył na Politechnice Wrocławskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera.  Prawie 20 lat pracował w WPBP nr 1 przechodząc wszystkie szczeble kariery od technika do Naczelnego Inżyniera.  Rozbudowywał wrocławski przemysł, w tym Hutmen, FUM, Fadromę. Po pracy w WPBP nr 1 i WPRI awansował na dyrektora Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego.  Kierował Kombinatem Budownictwa Ogólnego w Lubinie, a następnie Przedsębiorstwem Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu. Był dyrektorem PBM " Stare Miasto"  , które poxniej zmieniło nazwę na Miejskie Przedsiębiorstwo Rewaloryzacji Wrocławia.   Od roku  1963 związany był  z Polskim Związkiem Techników i Inżynierów Budownictwa gdzie  pełnił szereg ważnych funkcji organizacyjnych.

Na emeryturę przeszedł  pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

W latach dziewięćdziesiątych  stworzył:
" Konfederację  Przedsiębiorców  Chrześcijańskich "
Fundację  " Homo  Homini Homo "  której  celem była  pomoc ludziom najuboższym. Fundacja  ta organizowała i finansowała  wakacje dla dzieci z domów dziecka.

Był  jednym z pierwszych  członków Zakonu Rycerskiego Świetego Grobu w Jerozolimie. Rozpoczął on budowę struktury Zakonu w Archidiecezji  Wrocławskiej.

Piotr Szarejko CSSH

 

Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 5 maja 2023 r. we Wrocławiu 
na cmentarzu komunalnym na Grabiszynie.
O godzinie 11.30 będzie wystawienie trumny
(tu nasza warta honorowa, w płaszczach zakonnych)
O godzinie 12.00 odbędzie się msza święta i potem ceremonia pogrzebowa.

 .....

WIECZNE ODPOCZYWANIE RACZ MU DAĆ, PANIE,
A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI.
NIECH ODPOCZYWA W POKOJU WIECZNYM.
AMEN

ornament czarny

 

ej

 

śp. Włodzimierz KRYSIAK CSSH https://oessh.pl/ EJSekretarz