PROGRAM INWESTYTURY

9 czerwca 2022 - czwartek    (dzień dla Kandydatów i Wprowadzających)

13.00 obiad

14.00 spotkanie ze Zwierzchnikiem i Radą

15.00 koronka i konferencja ascetyczna 

17.00 Msza św.

18.00 kolacja

20.00 spotkanie modlitewne w kaplicy 

10 czerwca 2022 - piątek 

9.00 spotkanie Kandydatów z ceremoniarzami;
        omówienie ceremonii Czuwania i Inwestytury

11.00 spotkanie Kandydatów ze Zwierzchnikiem

13.00 obiad

15.00 Zebranie gremialne Członków i Kandydatów OESSH
          (kościół Bonifratrów, naprzeciw hotelu IBIS)

17.30 zbiórka na dziedzińcu wewnętrznym Katedry Polowej

17.45 procesja z dziedzińca do Katedry Polowej

18.00 Msza św. recytowana  – Przewodniczy JE Kardynał Nycz 

18.30 Liturgia czuwania w Katedrze Polowej – Przewodniczy kard. Nycz

19.30 wspólna kolacja w sali pod dziedzińcem wewnętrznym Katedry Polowej

11 czerwca 2022 - sobota

9.30 zbiórka na dziedzińcu wewnętrznym Zamku Królewskiego

9.45 procesja do Katedry Warszawskiej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela         

10.30 liturgia Mszy św. z Inwestyturą  - Przewodniczy Wielki Przeor Polskiego Zwierzchnictwa  JE Kardynał Kazimierz Nycz 

ok. 13.00  obiad w sali pod dziedzińcem wewnętrznym Katedry Polowej

 

 Miecz i ostrogi

 Czuwanie modlitewne

Czuwanie modlitewne to najważniejszy moment dla kawalerów i dam przyjmujących inwestyturę. Składając podpis pod przysięgą, uroczyście ślubują zachować wzorową postawę chrześcijańską oraz zobowiązują się do służenia i świadczenia aktów miłosierdzia na rzecz Kościoła i Ziemi Świętej.

Ma pomóc w osiągnięciu wewnętrznego skupienia i sprzyjać refleksji nad głębokim znaczeniem dokonanego wyboru przystąpienia do Zakonu i bycia jego częścią.

Obok kawalerów i dam przyjmujących inwestyturę w uroczystości mogą brać udział ich rodziny, inni kawalerowie i damy Zwierzchnictwa.

Ceremonia inwestytury

Ceremonia inwestytury jest uroczystym wydarzeniem, któremu zazwyczaj przewodniczy Kardynał Wielki Mistrz lub Wielki Przeor Zwierzchnictwa. Ceremoniał nawiązuje do dawnego rycerskiego obrzędu pasowania mieczem i nałożenia płaszcza.

Nowo przyjęci kawalerowie i damy publicznie potwierdzają dokonany wybór i zobowiązanie do służby podjęte przystąpieniem i udziałem w Zakonie oraz publicznie otrzymują dystynktoria Zakonu.

    Katowice2018 miecz3    

 W związku z bliskim już terminem Inwestytury, oto treść składanych przyrzeczeń wg nowego Rytuału - dla przemyślenia przez Kandydatów, dla przypomnienia sobie przez Kawalerów i Damy:

Ślubowanie

Ja (imię i nazwisko), przyjęty/przyjęta  do Zakonu Rycerskiego Grobu Świętego w Jerozolimie w stopniu Kawalera / Damy

 OŚWIADCZAM, ŻE 

 - jest dla mnie honorem stanie się częścią rodziny Kawalerów i Dam Zakonu Grobu Świętego w Jerozolimie;

 - nie należę i nie będę należeć do organów, organizacji i stowarzyszeń, których charakter, cele i programy pozostają w sprzeczności z doktryną i naukami Kościoła Katolickiego;

 - poświęcę swój czas i siły w służbie Bogu, Kościołowi i bliźniemu;

 - będę hojnie nieść pomoc osobom najbardziej potrzebującym i pozostającym w gorszej sytuacji, w szczególności okazując solidarność wobec zamieszkujących Ziemię Świętą;

 - będę angażować się w działania wspierające sprawiedliwość i pokój;

 - poprzez modlitwę i braterską pomoc będę okazywać solidarność członkom Zakonu;

 - będę troszczyć się o obecność chrześcijanin w Ziemi Świętej;

 - będę aktywnie angażować się w pełne entuzjazmu i hojne uczestnictwo w inicjatywach Zakonu, zarówno na poziomie Kościoła lokalnego, jak i Kościoła powszechnego, w szczególności na rzecz Ziemi Świętej;

 - będę angażować się w podnoszenie w mojej wspólnocie świadomości dotyczącej promowania jedności wśród chrześcijan i międzyreligijnej współpracy w Ziemi Świętej.

 ŚLUBUJĘ

 - kierować  się w moim życiu zasadami moralnymi i religijnymi wiary katolickiej, tak aby zawsze być godnym/być godną przyznanego mi zaszczytu i godności, jaka stała się moim udziałem;

 - podporządkować się zarządzeniom wydawanym przez Władze Zakonu, przestrzegać postanowień Statutu i Regulaminu Generalnego Zakonu

 Przyrzeczenie przestrzegania porządku hierarchicznego, reguł Zakonu i zaleceń protokołu, stanowiące część zobowiązania do posłuszeństwa składanego z okazji inwestytury, nie stanowi przymusu natury biurokratycznej czy wojskowej. Jest wymagane jako wyraz szacunku dla odpowiedzialności i uprawnień oraz przyczynia się do sprawnego i uporządkowanego zarządzania działalnością Zakonu.
--oo0oo--

Uwaga porządkowa:
Zezwala się kawalerom i damom przyjmującym inwestyturę ioraz kawalerom i damom promowanym, by podczas uroczystego obiadu odbywającego się zazwyczaj po ceremonii inwestytury nosili dystynktoria zawieszone na szyi.

***************

Notatka prasowa:

Bądźcie świadkami Chrystusa

Kard. Kazimierz Nycz, Przeor Zwierzchnictwa Polskiego Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, przewodniczył liturgii inwestytury Kawalerów i Dam, którzy zostali włączeni do Zakonu.

2022-06-11 17:46

Łukasz Krzysztofka/Niedziela

Koncelebrowana Eucharystia z udziałem Dam i Kawalerów Zakonu z całej Polski odprawiona została w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście. Wcześniej, członkowie Zakonu w uroczystej procesji i przy śpiewie litanii do Wszystkich Świętych przeszli z dziedzińca Zamku Królewskiego do archikatedry.

W homilii kard. Nycz porównał obrzęd inwestytury do święceń kapłańskich. Podkreślił, że o podobieństwie tym świadczy m.in. śpiew litanii do Wszystkich Świętych.

- Kościół śpiewa ją w momentach ważnych. Dzisiejszy śpiew oznacza, że przywiązujecie do tego wydarzenia wielką wagę, że nie chcecie chować się w getcie i uciekać od problemów świata – zaznaczył metropolita warszawski i dodał, że Damy i Kawalerowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie powołani są do spełnienia zadań w świecie jako wspólnota. Jest także drugi wymiar, który wyraża się w duchu autonomii świata i spraw doczesnych.

- Każdy z was jest powołany, aby ten świat kształtować w duchu Ewangelii na każdym jego odcinku. Nie przykrywajcie się waszymi płaszczami niejako odcinając się od świata, ale wręcz przeciwnie – zbliżajcie się od tego, czym świat żyje – wskazywał kard. Nycz.

Metropolita warszawski podkreślił, że Bóg dał człowiekowi rozum i wolną wolę, aby kontynuował dzieło stworzenia, ale na własną odpowiedzialność. – Jeśli człowiek robi to źle, to potem konsekwencjami niedobrych wyborów są wojny i różnorakie nieszczęścia. Nie dzieją się one z powodu Boga, ale dlatego, że my w otrzymanej wolności zawodzimy – wyjaśnił kard. Nycz.

Nawiązując do liturgii słowa, hierarcha zwrócił uwagę, iż wszyscy już tu na ziemi jesteśmy powołani do budowania królestwa Bożego. Jest to nasze najważniejsze zadanie. Nie powinniśmy zrażać się w głoszeniu Ewangelii trudnościami, bo mierzyli się z nimi już pierwsi chrześcijanie – także z problemami wewnątrz własnej wspólnoty. Rozwiązali je w sposób synodalny na Soborze Jerozolimskim. – Trudności już w czasach Apostołów było bardzo wiele, nie brakowało takich białych plam, czyli miejsc bez Chrystusa, również później – podkreślił kard. Nycz i dodał, że staje przed nami dzisiaj nowe zadanie.

- Białe plamy są już nie tylko w krajach tradycyjnie misyjnych, ale często wśród nas – na osiedlach wielkich miast, a nawet w środowiskach wiejskich. Potrzeba nowe ewangelizacji. Trzeba głosić Jezusa tym, którzy byli kiedyś ochrzczeni, ale dziś nie są związani z Kościołem – apelował metropolita warszawski.

Wielki Przeor Zwierzchnictwa Polskiego podkreślił, jak prężny jest rozwój Zakonu w Polsce, przejawiający się w jego osiągnięciach oraz liczebności. Zwrócił jednocześnie uwagę na to, że w kilkunastu polskich diecezjach nie ma członków Zakonu, co powinno być motywacją do jeszcze większej i intensywniejszej pracy dla królestwa Bożego. – Nie brakuje w tych diecezjach ludzi otwartych, chętnych od działania, kochających Boga i Kościół, tylko trzeba do nich dotrzeć – zachęcał kard. Nycz i dodał, że najlepsza drogą do tego jest współpraca z księżmi w diecezjach.

Metropolita warszawski życzył Damom i Kawalerom Zakonu, aby rozwijali się prężnie jako potężne zwierzchnictwo.

W czasie Mszy św. grono Dam i Kawalerów Zakonu poszerzyło się o trzynastu nowych członków, którzy otrzymali z rąk kard. Nycza krzyże jerozolimskie. Wśród nowych Kawalerów Zakonu jest m.in. ks. dr Matteo Campagnaro, sekretarz metropolity warszawskiego.

Wczoraj podczas gremialnego spotkania członków Zakonu OESSH w kościele Bonifratrów Wicegubernator zakonu, który przybył z Rzymu, zwrócił uwagę, że jest to zakon elitarny podlegający Stolicy Apostolskiej, wspiera Patriarchat Jerozolimski i Ormian w Ziemi Świętej.

Dr Andrzej Sznajder, świecki zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce, podkreślił, że do Zakonu przyjmowane są osoby, które entuzjastycznie i hojnie chcą wspierać chrześcijan w Ziemi Świętej. Członkowie Zakonu maja być elitą służącą Kościołowi powszechnemu, powinni wspierać biskupów i włączać się w działania ewangelizacyjne w parafiach oraz być świadkami Chrystusa w rodzinach i miejscach pracy.

W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odbył się obrzęd poświecenia strojów dla 13 nowych członków Zakonu i złożenie przez nich przyrzeczenia zakonnego. W homilii kard. Nycz, nawiązując do czytań mszalnych, mówił o konieczności wyciszenia na wzór proroka Eliasza. Modlitwa, formacja, służba Ziemi Świętej - to podstawowe zadania członków Zakonu, które trzeba podejmować w codziennej aktywności, a zarazem być świadkiem Chrystusa. Podkreślił, że członkowie Zakonu powinni krzyż widniejący na ich płaszczach przyjąć w życiu i swoim życiem dodawać blasku krzyżowi jerozolimskiemu. Zaznaczył, że nie ma krzyża bez zmartwychwstania, ale także nie ma zmartwychwstania bez krzyża.

Kard. Nycz w czasie sobotniej liturgii czuwania wspomniał także nowych błogosławionych: kard. Stefana Wyszyńskiego i matkę Różę Czacką. Prosił o ich orędownictwo w sprawach Zakonu. Rycerzom i damom zakonu życzył ukochania krzyża na wzór matki Czackiej, niewidomej wpatrującej się w krzyż oczami duszy.

Zakon Rycerski Świętego Grobu w Jerozolimie liczy na świecie ok. 30 tys. członków w 40 krajach. Zwierzchnictwo w Polsce, po inwestyturze, liczy 295 członków. Jest podzielone na 4 prowincje: warszawską, krakowską, wrocławską i gdańską.
Zdjęcia: Łukasz Krzysztofka

Procesja do Katedry Warszawskiej Nawa glowna Zwierzchnik czyta
Kardynał głosi Jeszcze kandydaci Jeszcze kandudatki
Tuz przed inwestyturą Inwestytura ks. Matteo Tuz po inwestyturze
Damy i nominowani Kawalerowie i nominowani

 

Inwestytura 2022 https://oessh.pl/images/Zrzut_ekranu_258.png EJSekretarz