Przystąpienie do Zakonu oznacza zobowiązanie się do dawania świadectwa wierze, praktykowania życia chrześcijańskiego i prowadzenia dzieł charytatywnych na rzecz moralnego i materialnego wsparcia wspólnot chrześcijańskich Ziemi Świętej, zawsze działając z dyskrecją, która wyróżnia chrześcijańskie wysiłki charytatywne.

Celem przystąpienia do Zakonu jest służba Kościołowi katolickiemu i promowanie inicjatyw na rzecz zachowania chrześcijańskiej obecności w Ziemi Świętej w dynamice dialogu i pokoju z wyznawcami innych tradycji religijnych. Celem przystąpienia do Zakonu nie jest członkostwo w prestiżowej organizacji w celu pochwalenia się statusem lub uzyskania korzyści i korzyści osobistych.

Zwykle, choć nie zawsze, kandydata przedstawia istniejący członek Zakonu. Delegat i Przewodniczący Sekcji mający jurysdykcję na danym obszarze ocenią kandydata podczas wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Jeżeli ogólnie uważa się, że jego / jej cechy spełniają wymagania, kandydat może rozpocząć okres formacji nie krótszy niż 12 miesięcy. Jeśli kandydat pomyślnie przejdzie ten okres, może ubiegać się o przyjęcie do Zakonu za pośrednictwem lokalnego zwierzchnika.

 

Klasy i stopnie w Zakonie Grobu Świętego


Zakon składa się z Kawalerów i Dam, którzy podzieleni są na 2 klasy:
 
A. Klasa Kawalerów Kollany i Dam Kollany;
 
- Kawaler Kollany -  E.Col.SSH
-
Dama Kollany  -  D.Col.SSH
 
B. Klasa Kawalerów i Dam, podzielona na następujące stopnie:

- Kawaler i Dama  -  ESSH i DSSH
- Komandor i Dama Komandor  -  CSSH i DCSSH
- Wielki Oficer i Dama Komandor z Gwiazdą -  C*SSH i DC*SSH
- Kawaler Wielkiego Krzyża i Dama  Wielkiego Krzyża -  EMCSSH  i DMCSSH    
 
Kawalerowie i Damy wybierani są spośród katolików, głęboko oddanych wierze; o nienagannej postawie moralnej. Powinni aktywnie uczestniczyć w życiu swoich Kościołów lokalnych i hojnie wspierać ich działalność oraz żywić pragnienie intensywnego życia duchowego w łonie Zakonu i uczestnictwa w wypełnianiu jego misji. Zobowiązują się pisemnie do akceptowania wszystkich zobowiązań określonych w Statucie i Regulaminie Generalnym. Dekret Wielkiego Mistrza stanowiący o przyjęciu do Zakonu musi mieć adnotację visum Sekretariatu Stanu.

 

 

 
 
 

 

Członkowie OESSH https://oessh.pl/images/demo/content/img-1.jpg Super User