W sobotę, 18 listopada członkowie Prowincji Krakowskiej w liczbie 55 osób przybyli do Krakowa, na Wzgórza Krzesławickie, by wziąć udział w spotkaniu plenarnym prowincji. Przybyli dostojni członkowie Rady Zwierzchnictwa na czele ze zwierzchnikiem JE dr. Andrzejem Sznajderem CSSH, a także kanclerz Paweł Szopa CSSH, skarbnik Przemysław Palonka ESSH oraz Sekretarz Elżbieta Jastrzębska D*SSH. Spotkanie rozpoczęlo się Mszą św. w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył JE ks. bp Piotr Skucha C*SSH, a koncelebransami byli ks. Stanisław Gasiński CSSH, ks. Jan Abrahamowicz CSSH - przeor prowincji oraz ks. kapelan księdza biskupa. JE ks. biskup Piotr wyglosił także homilię. 


Po Mszy św. odbyło się zebranie plenarne, któremu przewodniczył Kazimierz Furtak CSSH - przewodniczący prowincji. Zebranie przebiegało wg zaproponowanego wcześniej planu, który udalo się w całości zrealizować.

Ważnym punktem programu było wystąpiemie JE zwierzchnika, który dzielił się przede wszystkim wrażeniami z uczestnictwie w Konsulcie 2023, która zakończyła się tydzień temu, w piątek, 10 listopada. Tematem Konsulty, czyli ciała doradczego dla Wielkiego Magisterium, była FORMACJA. Dlatego też po raz pierwszy zaproszono na obrady nie tylko zwierzchników i delegatów magistralnych, ale też wielkich przeorów zwierzchnictw. Wniosek z dyskusji jest następujący: formacja w Zakonie powinna być permanentna, powinna dotyczyć zarówno kandydatów jak i członków Zakonu  jak i członków władz ZakonuTematem zaś formacji powinny być takie zagadnienia jak duchowość Zakonu, historia Zakonu i jego struktur do czasów obecnych, historia biblijna oraz historia Ziemi Świętej i jej współczesność. Podkreślono także wagę tożsamości Zakonu, którą są Pusty Grób i Jerozolima; określono również co oznacza członkostwo w Zakonie - przede wszystkim odpowiedzialność za chrześcijan mieszkających w Ziemi Świetej, ale również szczególne przedstawicielstwo łacińskiego patriarchatu w Jerozolimie i chrześcijan mieszkających w Ziemi Świetej.

Ważnym wydarzeniem była Msza św. w bazylice św. Piotra, w czwartek, 9 listopada, a po niej audiencja u ojca św. Franciszka, w czasie której papież zwrócił się do zebranych a następnie każdy z obecnych miał możliwość osobistego spotkania się z ojcem świętym.

Oczywiście temat wojny w Ziemi Świętej był bardzo obecny także na Konsulcie. Nawiązując do tej tragicznej sytuacji JE zwierzchnik wyraził swoje podziękowanie za duży odzew na apele wystosowane do członków o dodatkowe ofiary na posadzkę w bazylice Grobu oraz na pomoc humanitarną. Równoczesnie przywołując wystąpienia kard. Pierbattisty Pizzaballa oraz Sami-El Yousufa (dyrektora zarządzającego w ŁPJ) mówiące o niewyobrażalnie trudnej sytuacji  przede wszystkim w Gazie, spowodowanej wojną - kolejny raz bardzo prosił o ofiary na rzecz cierpiących naszych braci.

 

JE zwierzchnik zapowiedział również polskie wydanie książki Wielkiego Mistrza, kard. Fernando Filoniego, o duchowości Zakonu. książka będzie dostępna na najbliższych rekolecjach wielkopostnych i powinien się z nią zapoznać każdy członek Zakonu oraz kandydat.

W dalszym ciągu spotkania głos zabrali członkowie Rady Zwierzchnictwa, i tak:

  • sekretarz Elżbieta Jastrzębska przedstawiła strukturę strony zwierzchnictwa i zaprosila do korzystania z niej, gdyż umieszczane są na niej aktualne informacje i wydarzenia,
  • kanclerz Paweł Szopa przedstawił sytuację związaną z procesem uzyskiwania osobowości prawnej przez Zwierzchnictwo w Polsce i zakomunikował, że odtąd naszą poprawną nazwą będzie:  ZWIERZCHNICTWO W POLSCE ZAKON RYCERSKI ŚWIĘTEGO GROBU W JEROZOLIMIE,
  • sekretarz Przemysław Palonka przedstawił aktualny stan finansów - zarówno  stan kontrybucji jak i dodatkowych ofiar.

Po tych wystąpieniach Ewa Gurba DSSH przedstawiła referat pt. "Wiara i religijność człowieka w biegu życia". Był to bardzo interesujący referat przedstawiający to zagadnienie z perspektywy psychologii jako nauki (z pominięciem czynnika duchowego, czyli łaski). Referat został wysłuchany z dużą uwagą i wywołał żywą dyskusję.

Przewodniczący zebrania  podziękowal zgromadzonym za przybycie, księdza biskupa poprosił o błogosławieństwo i zakończył spotkanie.

1IMG 20231118 WA0012 2aIMG 20231118 WA0006
2IMG 20231118 WA0015 3IMG 20231118 WA0008
4IMG 20231118 WA0014 5IMG 20231118 WA0010
6IMG 20231118 WA0011 7IMG 20231118 WA0013

 fot. Janusz Kamiński 

II Plenarne spotkanie Prowincji Krakowskiej https://oessh.pl/ EJSekretarz